12 ماه پیش / خواندن دقیقه

دانلود آهنگ گیلامیر گورتال موسولمان

دانلود آهنگ موسولمان با صدای گیلامیر گورتال 

 موزیک و آهنگ موزیکال♬|جدیدترین آهنگها و ترانه ها را در موزیکال ♬ شنونده باشید ❤ 

دعوت تون میکنم به شنیدن  " آهنگ  موسولمان با صدای گیلامیر گورتال " به همراه تکست و بهترین کیفیت |صدای ما را در  موزیکال میشنوید .

❤ از همراهی شما با موزیکال خرسندیم  ❤

Download New Music BY : Gilamir Gurtal | Moosoolman With Text And 2 Quality 320 And 128 On Musical

دانلود آهنگ گیلامیر گورتال موسولمان

متن آهنگ موسولمان گیلامیر گورتال

ئٚنی هاٚنٚم‍ٚ ئۊ گیلیکی ری کی ئٚنی ناٚن‍ ٚ

چی عٚظیمی تٚمٚدْدۊن فۊتۊحاٚت تاٚریخی داٚرٚ

دۊرۊسْس‍ٚ کی هیساٚ ئیمی کیشوٚری ناٚم ئیراٚن‍ ٚ

وٚلین پٚشاٚ جی ئاٚریاٚیی قیدمٚت ئیمی ساٚماٚن‍ ٚ

فاٚرٚسیئی وٚنی ویجاٚ گیلیکی ئیمی زیواٚن‍ ٚ

تٚئٚسْسۊف وٚر ئۊنکی خۊشی میلْلٚتی قٚدری ناٚرٚ

پٚشاٚ صٚفٚوی گیلاٚن ویشتٚر سیواٚ جی ئیراٚن‍ ٚ

ئاٚریاٚیی دٚهاٚن‍ ٚ ناٚن‍ ٚ گیل نٚسلی گاٚسپیاٚن‍ ٚ

ئٚوْوٚلین حۊکۊمٚتی شیع‍ ٚ شین خٚطهٚئی شۊماٚل‍ ٚ

عٚرٚب مۊغۊلیم نٚتاٚنٚسْسٚد ئیماٚری ئۊساٚنٚد

گیلاٚنی لٚقٚب مۊتۊجاٚویزاٚنی گۊریسْساٚن‍ ٚ

چۊن گیل ئاٚماٚرد خۊشی دۊشمٚنی هیمْماٚشی ئیگاٚن‍ ٚ

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی

واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی

ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی

خۊشی زیمیناٚنی مۊفت غٚئری بومیئی نۊروشید

ئ‍ ٚ کاٚراٚنی ئٚمرٚ خاٚکی خۊ سٚرجی نی ئۊروشنید

نٚواٚي ئیمی پٚرهٚنگی چٚن هیزاٚر ساٚر ناٚوۊ بیب‍ٚ

داٚ خوماٚن وٚناٚلیم کی هی زیماٚتی ئٚتو نیب‍ٚ

گیلیکی گٚب جٚئٚنی ئۊشماٚ زاٚنید وی کیلاٚسی

چۊن تٚئثیر وٚناٚی‍ٚ ئیشمی سٚرج پٚرهٚنگی فاٚرٚسی

ئٚیاٚ ئٚوْوٚلین جۊمهۊریئی ئاٚسیئاٚئی داٚشتی

ئۊنی رٚئیس جۊمهۊریم بۊ میرزاٚ کۊجیئی رٚشتی

گیلی لاٚکٚکاٚن گیلی رٚئکٚکاٚنی پاٚنی‌پاٚئٚد

چۊن گیلی جٚنٚکاٚنی نۊفۊذ هٚمدٚر ئاٚماٚرداٚن‍ ٚ

وٚرٚستاٚئی جی نیمیریم ئٚئٚر تۊریستی ناٚی‍ٚ

فٚقٚد تٚخریب کۊنید ئٚیاٚ هیمْماٚچی خوری داٚرٚ

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی

واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی

ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی

ئیمی زٚریاٚ ناٚم خٚزٚر نیی‍ٚ وٚلکی گاٚسپیاٚن‍ ٚ

پۊل جی مٚناٚبٚعی سۊختی ئۊ ماٚشی خاٚویاٚرٚ

ئیمی ئیقتیصاٚدی مٚرکٚزنیشتین بیگیفت رٚخشاٚن‍ ٚ

هیساٚ ئیمی فٚقر ئیمی سٚرج‌سٚوْزیئی پۊشت پٚنهاٚن‍ ٚ

چٚندٚر بٚجٚخاٚرٚسْسیم ئیماٚ فۊراٚنیم رۊساٚن‍ ٚ

هیساٚ چۊم واٚزاٚکۊن کی صاٚحیبی پیلْلٚ‍ زٚریاٚئٚد

سٚرْیاٚل ئۊ فِلماٚنی دیل‍ ٚ ئیسیم کۊلفٚت ئۊ نوکٚر

خاٚی‍ٚ بیگ‍ ٚ کی گیلاٚنی تی هۊوییٚتی فیشاٚل

ئیمی تیماٚنی فوتباٚلیم هٚشان باٚطیلاٚکۊدٚد

پۊتاٚنسییٚلی جیواٚن دیئٚر ئۊستاٚناٚنی‌نی شٚد

ئیمی تٚحقیری شۊرۊع بونیم جی زیماٚتی شاٚه‍ ٚ

فیلی وٚر ئۊنکی عٚلی میریئی راٚهی شیلاٚر دٚه

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی

واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی

ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی

واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی

ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی

گیلامیر گورتال موسولمان


 ♬ پخش آنلاین و دانلود :


آهنگهای محبوب:

شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع