2 ماه پیش / خواندن دقیقه

ارسال آرایه به تابع در برنامه نویسی C | آموزش متنی برنامه نویسی سی

 ارسال آرایه به تابع در برنامه نویسی C | آموزش متنی برنامه نویسی سی

در این آموزش به کمک مثال های مختلف با شیوه ارسال آرایه ها (آرایه های یک بعدی و چند بعدی) به تابع در برنامه نویسی C آشنا خواهید شد.

در برنامه نویسی C می توانید همه آرایه را به تابع ارسال کنید ولی قبل از آن ابتدا روش ارسال عناصر آرایه به تابع را به صورت جداگانه توضیح می دهیم.

ارسال عناصر آرایه به صورت تکی

ارسال عناصر آرایه به تابع مشابه ارسال متغیرها است.

مثال ۱: ارسال عناصر آرایه به تابع

#include <stdio.h>
void display(int age1, int age2)
{
printf(“%d\n”, age1);
printf(“%d\n”, age2);
}
int main()
{
int ageArray[] = {2, 8, 4, 12};
// ارسال دومین و سومین عنصر آرایه به تابع
display(ageArray[1], ageArray[2]);
return 0;
}

خروجی

۸

۴

مثال ۲: ارسال آرایه به تابع

// محاسبه جمع عناصر آرایه با استفاده از تابع
#include <stdio.h>
float calculateSum(float age[]);
int main() {
float result, age[] = {23.4, 55, 22.6, 3, 40.5, 18};
// ارسال آرایه به تابع
result = calculateSum(age);
printf(“Result = %.2f”, result);
return 0;
}
float calculateSum(float age[]) {
float sum = 0.0;
for (int i = 0; i < 6; ++i) {
sum += age[i];
}
return sum;
}

خروجی

Result = 162.50

برای ارسال آرایه کامل به تابع، فقط نام آرایه به عنوان آرگومان تابع نوشته می شود.

result = calculateSum(age);

اما در تعریف تابع برای پارامتر آرایه ای باید از [] استفاده کنید.

float calculateSum(float age[]) {

… ..

}

این به کامپایلر اطلاع می دهد که یک آرایه یک بعدی به تابع ارسال می شود.

ارسال آرایه های چند بعدی به تابع

برای ارسال آرایه های چند بعدی به تابع، فقط نام آرایه به عنوان آرگومان تابع نوشته و ارسال می شود (مشابه آرایه های یک بعدی).

مثال ۳: ارسال آرایه های دو بعدی

#include <stdio.h>
void displayNumbers(int num[2][2]);
int main()
{
int num[2][2];
printf(“Enter 4 numbers:\n”);
for (int i = 0; i < 2; ++i)
for (int j = 0; j < 2; ++j)
scanf(“%d”, &num[i][j]);
// ارسال /ارایه چندبعدی به تابع
displayNumbers(num);
return 0;
}
void displayNumbers(int num[2][2])
{
printf(“Displaying:\n”);
for (int i = 0; i < 2; ++i) {
for (int j = 0; j < 2; ++j) {
printf(“%d\n”, num[i][j]);
}
}
}

خروجی

Enter 4 numbers:

۲

۳

۴

۵

Displaying:

۲

۳

۴

۵

شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع