2 ماه پیش / خواندن دقیقه

آموزش حلقه while در php به زبان ساده

حلقه while یک بلوک از کد نویسی را در حالی اجرا می کند که یک شرط درست باشد.

سینتکس

while (condition)
{
code to be executed;
}

مثال 

<?php
$i=1;
while($i<=5)
{
echo “The number is ” . $i . “<br>”;
$i++;
}
?>

خروجی

The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5

در مثال بالا؛ i$ مقدار ۱ = را اتخاذ میکند؛ اکنون در حالی که مقدار

($i<=5)

می باشد، شرط while بررسی می شود. این بدان معناست که کد ۵ بار اجرا می شود و عبارت به صورت خط به خط اجرا می شود.

به دست آوردن حاصل جمع ۱ تا ۱۰۰ با استفاده از حلقه while:

<?php
$i=1;
$sum=0;
while($i<=100)
{
$sum=$sum+$i;
$i++;
}
echo “Sum= ” . $sum;
?>

خروجی کد نویسی بالا به صورت زیر است:

Sum = 5050

در مثال بالا، متغیر i$ مقدار ۱= را اتخاذ می کند؛ در ابتدا sum$ مقدار ۰ را اتخاذ می کند. ما می خواهیم مقدار ۱ تا ۱۰۰ را با استفاده از حلقه while به دست آوریم.

تا زمانی که شرط برقرار باشد, عبارت

($sum=$sum+$i)

اجرا می شود و مقدار به اندازه

($i++)

افزایش می یابد.

بنابراین خروجی ۵۰۵۰ به دست می آید.

WAP برای شمارش طول و حاصل جمع اعداد وارد شده:

<?php
@$num=$_GET[‘num’];
$sum=0;
$rem=0;
$len=0;
while((int)$num!=0)
{
$len++;
$rem=$num%10;
$sum=$sum+$rem;
$num=$num/10;
}
echo “Length of given digit= ” . $len.”<br/>”;
echo “Sum of given digit= ” . $sum;
?>
<body>
<form>
Enter Your digit <input type=”text” name=”num”><br/>
<input type=”submit” value=”find the sum”>
</form>
</body>

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

آموزش حلقه while در php به زبان ساده

در مثال بالا؛ ابتدا یک فرم و یک باکس متنی را با استفاده از اسکریپت HTML ایجاد می کنیم. این فرم طول و حاصل جمع مقداری که توسط کاربر وارد می شود؛ به دست می دهد.

همان طور که مقداری توسط کاربر وارد می شود؛

$_GET[ ]

مقدار را از یک فرم جمع آوری می کند. درون اسکریپت پی اچ اپی ما سه متغیر

$sum، $rem، $len

که تعریف کرده ایم که به ترتیب مقادیر (۰,۰,۰) را اتخاذ می کنند.


شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع