5 ماه پیش / خواندن دقیقه

آموزش متغیرهای $ و $$ در پی اچ پی

تفاوت های بین var$ و var$$ در php

آموزش متغیرهای $ و $$ در پی اچ پی

در پی اچ پی var$$ از مقدار متغیری استفاده می کند که نام آن، مقدار var$ می باشد. این بدان معنی است که var$$ به عنوان متغیر مرجع شناخته می شود که در آن var$ متغیر معمولی است. این به شما اجازه می دهد که یک “متغیرِ متغیر” داشته باشید – برنامه همان طریقی که هر رشته دیگری را ایجاد می نماید؛ می تواند نام متغیر را به وجود آورد.

۱- برای مثال –  PHP$ و PHP$$


$name=”Rajeev”;

$name=”Sanjeev”;

echo $name.”
”;

echo $name.”
”;

echo $Rajeev;

?>

خروجی به صورت زیر می باشد:

Rajeev

Sanjeev

Sanjeev

در مثال بالا، name$ متغیری است که مقدار رشته آن “Rajeev” می باشد؛ name$$ متغیر مرجع می باشد.

name$$ مقدار متغیری را استفاده می کند که نام آن مقدار name$ می باشد.

عبارت echo $name مقدار Rajeev را چاپ می کند؛ همچنین عبارت echo $$name مقدار Sanjeev را پرینت می کند. (مقدار این متغیر (name$) به عنوان مرجع متغیر دوم (name$$) رفتار می کند).

عبارت echo $rajeev مقدار Sanjeev را چاپ می کند. در این جا Rajeev$ نیز به عنوان مرجع متغیر رفتار می کند.

مثال۲ 


$x = “100”;

$x = 200;

echo $x.”
”;

echo $x.”
”;

echo “$100”;

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

۱۰۰

۲۰۰

۲۰۰

در مثال بالا، شما ابتدا مقدار یک متغیر (x$) را به عنوان نام یک متغیر دیگر تخصیص می دهد.

زمانی که شما مقدار x$ را تنظیم کردید؛ نام متغیر با مقدار متغیری که ارائه می دهید؛ جایگزین می شود.

متغیر x$ مقدار ۱۰۰ را اتخاذ می کند.

x$$ (متغیر مرجع) مقدار ۲۰۰ را اتخاذ می کند. اکنون می خواهیم مقدار را چاپ بکنیم.

خروجی عبارت echo $x برابر ۱۰۰ می باشد.

خروجی عبارت echo $$x برابر ۲۰۰ می باشد.

خروجی عبارت ۱۰۰$ برابر ۲۰۰ می باشد. زیرا این عبارت مانند متغیر مرجع برای مقدار ۲۰۰ = می باشد.

مثال۳ 


$name=”Rajeev”;

${$name}=”Sanjeev”;

echo $name.”
”;

echo ${$name}.”
”;

echo “$Rajeev”.”
”;

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر می باشد:

 Rajeev Sanjeev Sanjeev

مثال۴ 


$name=”Ravi”;

${$name}=”Ranjan”;

${${$name}}=”Rexx”;

echo $name;

echo ${$name};

echo ${${$name}};

?>

خروجی کد نویسی بالا به صورت زیر است:

Ravi

Ranjan

Rexx

در مثال بالا:

متغیر name$ مقدار “ravi”= را اتخاذ می کند.

متغیر {name$ }$ مدار “Ranjan” را اتخاذ کرده است. این امر همچنین به شکل {Ravi}$ نیز بیان می شود.

متغیر {{name}$ }$ مقدار “Rexx” را اتخاذ می نماید. که به شکل مرجع متغیرِ متغیرِ یک متغیر رفتار می کند.

خروجی عبارت echo $name عبارت  ravi می باشد.

خروجی عبارت { $name }$ برابر Ranjan است.

عبارت { $ {$name} }$ برابر Rexx می باشد.

شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع