اینجا میتونی برنامه نویسی ویندوز رو به طور کاملا رایگان یاد بگیری
3 ماه پیش / خواندن دقیقه

آموزش حلقه while و do … while در C++ (به زبان کاملا ساده)

آموزش حلقه while و do … while در C++ (به زبان کاملا ساده)

حلقه ها در برنامه نویسی برای تکرار یک بلوک خاص از کد استفاده می شوند. در این مقاله، حلقه های while و do … while را در C++ یاد خواهید گرفت.

در برنامه نویسی ، حلقه ها یک قسمت مشخص از کد را تا زمانی که شرط برقرار باشد، تکرار می کنند.

۳ نوع حلقه در ++ C وجود دارد:

  • حلقه for
  • حلقه while
  • حلقه do … while

حلقه while در C++

ساختار حلقه while در C++ به شکل زیر است:

while (testExpression)

{

// codes

}

testExpression شرط حلقه است که در هر بار اجرای آن بررسی می شود.

طرز کار حلقه while به چه شکل است؟

  • حلقه while شرط را بررسی می کند.
  • اگر شرط درست باشد، کد درون بدنه ی while اجرا می شود.
  • سپس شرط دوباره بررسی می شود و تا زمانی که درست باشد، ادامه می یابد.
  • وقتی شرط نادرست شد، حلقه while هم تمام می شود.

فلوچارت حلقه while

آموزش حلقه while و do … while در C++ (به زبان کاملا ساده)

مثال ۱ : حلقه ی while در C++

// C++ Program to compute factorial of a number
// Factorial of n = 1*2*3…*n
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int number, i = 1, factorial = 1;
cout << “Enter a positive integer: “;
cin >> number;
while ( i <= number) {
factorial *= i; //factorial = factorial * i;
++i;
}
cout<<“Factorial of “<< number <<” = “<< factorial;
return 0;
}

خروجی

Enter a positive integer: 4

Factorial of 4 = 24

در برنامه بالا از کاربر خواسته می شود یک عدد صحیح مثبت را وارد کند. عدد در متغیر number ذخیره می شود. فرض می کنیم کاربر ۴ را وارد کرده است.

۱- در ابتدا i=1، شرط i<= number برقرار است و فاکتوریل برابر با ۱ است.

۲- سپس i=2 می شود. شرط برقرار است و فاکتوریل برابر با ۲ می شود.

۳- سپس i=3 می شود. شرط برقرار است و فاکتوریل برابر با ۶ می شود.

۴- سپس i=4 می شود. شرط برقرار است و فاکتوریل برابر با ۲۴ می شود.

۵- سپس i=5 می شود. شرط برقرار نیست و حلقه پایان می پذیرد.

حلقه do … while در C++

حلقه do … while نوع دیگری از حلقه ی while است با این تفاوت که بدنه ی حلقه ی do … while یک بار قبل از بررسی شرط اجرا می شود.

ساختار حلقه ی do … while به شکل زیر است:

do {

// codes;

}

while (testExpression);

طرز کار حلقه while do … به چه شکل است؟

  • ابتدا یک بار کد درون بدنه ی حلقه اجرا می شود. سپس شرط بررسی می شود.
  • اگر شرط درست باشد، کد درون بدنه ی حلقه اجرا می شود. این کار تا زمانی که شرط درست باشد ادامه می یابد.
  • وقتی که شرط نادرست شد، حلقه ی do … while هم پایان می یابد.

فلوچارت حلقه ی do … while

آموزش حلقه while و do … while در C++ (به زبان کاملا ساده)

مثال ۲ : حلقه ی do … while در C++

// C++ program to add numbers until user enters 0
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
float number, sum = 0.0;
do {
cout<<“Enter a number: “;
cin>>number;
sum += number;
}
while(number != 0.0);
cout<<“Total sum = “<<sum;
return 0;
}

خروجی

Enter a number: 2

Enter a number: 3

Enter a number: 4

Enter a number: -4

Enter a number: 2

Enter a number: 4.4

Enter a number: 2

Enter a number: 0


شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع